Android Szeged logo1

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

Vállalkozás neve: Android Szerviz Szeged

Tulajdonos: Gulácsi Attila e.v.

Székhelye, üzleti tevékenység helyének címe: 6724 Szeged, Cső u. 8/A 9. Emelet 25. Ajtó

Adószám: 69644665-1-26

Alapítva: 2019.04.29

e-mail cím: mobiltelefonszervizszeged@gmail.com

Mobilelefonszám: +36 304888049

Az általános szerződési feltételek személyi hatálya kiterjed a vállalkozás tagjaira és a vele a jelen általános szerződési feltételek alapján vállalkozói  szerződést létesítő ügyfelekre.

Az általános szerződési feltételek 2022.12.12. napjától határozatlan ideig hatályosak.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről (Ptk.), a fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az ügyfél az őt ért jogsérelem, fogyasztói jogvita orvoslása érdekében békéltető testülethez fordulhat. A Vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. A Békéltető Testületekről, azok működéséről bővebb információ itt érhető el: https://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről, azok elérhetőségeiről bővebb információ itt érhető el: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A Weboldal használata során létrejövő szerződések nyelve magyar, azokra a magyar jogszabályok vonatkoznak.

A vállalkozás a mindenkor hatályos jogszabályi keretek között a jelen általános szerződési felételek
hatálya alatt nyújtja szolgáltatásait.

 1. A vállalkozói szerződés létrejöttének esetei:

Szerviz szolgáltatás megrendelése, javítás teljesítése – megrendelés és annak visszaigazolása alapján történhet:

 • E-mailben írásos megrendelés esetén
 • A weboldalon található „Szerviz Hibajegy” beküldésével
 • Személyesen a szervizemben : 6724 Szeged, Cső u. 8/A 9. Emelet 25. Ajtó

Amennyiben az ügyfél az árajánlat alapján a javítást nem kéri, abban az esetben a szerviz bevizsgálási díjat számíthat fel, amelynek mértéke függ a hibabehatárolás idejétől.

Az Android Szerviz Szeged ajánlatának, a felek között létrejött egyedi szerződésnek a jelen ÁSZF minden esetben részét képezi. A Szerviz ajánlatának elfogadásával a megrendelő a jelen ÁSZF feltételeit változtatás nélkül elfogadja.

Tekintettel arra, hogy a hiba felmerülésének ténye csak a készülék bevizsgálását követően válik egyértelművé, a szerviz átvételi munkalapja, mely szerint a terméket a szerviz jótállási igény keretében vette át, nem eredményezi és nem jelenti automatikusan azt, hogy a készülék javítása jótállás keretében, díjmentesen fog megtörténni.

Az átvételi szerviz hibajegyen, illetve az abban rögzítettek nem jelentik azt, hogy a hiba leírás teljes körű, vagyis valamennyi hibát, hibaforrást, sérülést tartalmaz.

A szerviz a hibajegy teljességéért és teljes körűségéért tehát felelősségét kifejezetten kizárja, ezért erre az ügyfél kellő alappal nem hivatkozhat és ezt az ügyfél kifejezetten tudomásul veszi.

 1. Jótállás:

A szerviz a teljesítése során kellő gondossággal és megfelelő szakmai színvonalon köteles eljárni, felel mindazon kárért, amelyet szerződésszegő eljárásával az ügyfélnek okoz.

A hiányos, vagy késedelmes szerviz jegyből eredő kárfelelősségét a vállalkozó kizárja, az ügyfél köteles mindenben a valóságnak megfelelően tájékoztatni a vállalkozót. A valótlan, vagy hiányos szerviz jegyből  következő károk, hátrányok miatt a vállalkozó felelősséget nem vállal. A szerviz jegy tartalmát, teljességét, valóságtartalmát és az adatszolgáltatás időpontját Megbízó köteles bizonyítani.

Az ügyfél kijavítást vagy a hibás alkatrész kicserélést igényelheti, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet.

Amennyiben az ügyfélnek a jótállással kapcsolatos minőségi kifogását kötelezett nem az ügyfél igényének megfelelően rendezi, az ügyfél jogosult a lakóhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezni.

A Vállakozás a szolgáltatás elvégzésekor köteles a szerviz jegyet szabályszerűen kitölteni. Vállalkozás bélyegzőlenyomatának és a kiállítás során képviseletében eljáró személy aláírásának feltüntetésével hitelesíteni, és az ügyfélnek átadni.

 Elutasítható a jótállási igény az alábbi okokból:

 • Nem rendeltetésszerű használat; vagy a készülék nem a használati útmutatóban foglalt utasításoknak megfelelő kezelése vagy működtetése esetén, ideértve – de nem kizárólag – a helytelen tárolást, leejtést, elemi kárt, erőszakos külső behatás okozta rongálást (törés, villámcsapás, áramingadozás, beázás, egyéb fizikai hatás, stb.), egyéb a szervizelés után keletkezett okból bekövetkezett meghibásodást.
 • Beázott készülékek esetében sem vállalok jótállás sikeres javítást követően.
 • Szakszerűtlen karbantartás vagy változtatás
 • Nem a gyártó által szolgáltatott vagy jóváhagyott szoftver, adathordozó, alkatrész, tartozék használata, és ennek következtében fellépő meghibásodás
 • A készülékben felejtett memóriakártyáért, SIM kártyáért felelősséget nem vállalok, kivéve, ha az ügyfél előzetesen adatmentést kért.
 • Helytelen képernyőzár/PIN kód megadása vagy ennek elmulasztása esetén az adatokra a szerviz felelősséget nem vállal, továbbá a beépített alkatrészekre tesztelés hiánya.
 • Amennyiben a javításra történő felvétel során a nem látható hibákat a megrendelő elmulasztja jelezni, átvételkor azok továbbra is fennállhatnak.
 • Abban az esetben, ha egy mechanikailag sérült készüléken külső sérülés nem látható, (így a problémája csak javítás közben derül ki) előfordulhat az eszköz működésképtelenné válása.
 • Beázott készülék javítása esetén továbbá előfordulhatnak egyéb rejtett hibák
 • Egyes készülékek (típustól függően) csak a kijelző felől bonthatók, amik 5-10 %-ban a kijelző sérülését eredményezhetik. Ugyanez igaz a ragasztott üveg hátlapokra, OLED kijelzőkre, AMOLED kijelzőkre (üvegcsere esetén), melyek sérülésmentességéért ezért a szerviz felelősséget nem vállal.
 • Továbbá nem terjed ki gyári kijelző helyett beépített OLED kijelzők beépítésére sem. (A beépítés után lila-fekete foltok, elszíneződés, lilás villogás és bármilyen hasonló jellegű elváltozás történhet, mivel fizikai behatás éri az OLED kijelzőt, ami valamivel vékonyabb, mint a gyári kijelző.) 
 • A személyesen átvett készülékeket az ügyfél minden esetben ellenőrzi köteles. Az átvétel utáni reklamációt nem fogadok el, ami nincs összefüggésben a szervizben leadott készülék javított hibájával kapcsolatban! Kivételt képez a cserélt alkatrész esetleges meghibásodása. (Minden készülék Hivatalos M360 szoftveres készülék diagnosztikán esik át szervizelést követően.)
 • És az átadásra került szerviz hibajegyen rögzítettek

A jótállás időtartama:

A szerviz minden saját alkatrészre és annak beépítésére 20 000 Ft bruttó összeg felett 6 hónapot vállal.

Jótállási igényt az az ügyfél érvényesíthet, aki a készülékkel, az eredeti számlával – blokkal és a Vállalkozás által kiállított Szerviz hibajeggyel rendelkezik. A jótállási határidő az ügyfél részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Az ügyfél a kijavítás iránti igényét választása szerint a Vállalkozás székhelyén közvetlenül érvényesítheti.

 1. Fizetési feltételek, fizetési módok
 •  Készpénzben, személyesen a Vállalkozás székhelyén 
 •  Bankkártyával személyesen a Vállalkozás székhelyén 
 •  Utánvéttel a futárnak fizetve 
 •  Előre utalással fizetve

Készpénzes fizetés:

A Vállalkozás székhelyén történő személyes átvétel esetén az ügyfél a szerviz költséget a készülék átvételével egyidejűleg fizeti meg.

Bankkártyás fizetés:

A Vállalkozás székhelyén történő személyes átvétel esetén az ügyfél a vételárat a készülék átvételével egyidejűleg bankkártyával fizeti meg.

Utánvétes fizetés:

Amennyiben az ügyfél házhozszállítást kér és készpénzzel egyenlíti ki a vételárat, az ügyfél a termék kiszállítási költségét és az utánvét díját is tartalmazó ellenértékét a termék átvételekor, a futárnak fizeti meg.

Amennyiben a kiszállított termék vételárát az ügyfél a futárnak nem tudja megfizetni, vagy az áru a Vállalkozásnak fel nem róható okból nem adható át, az ügyfél köteles a Vállalkozásnak az áru rendelkezésre állításával és a kiszállításával kapcsolatos költségeit megfizetni.

Előre utalásos fizetés:

Amennyiben az ügyfél az előre történő átutalás fizetési módot választja, a Vállalkozás előlegbekérőt küld, amely alapján a banki átutalás megtörténhet. A termék a vételárnak a Vállalkozás bankszámlájára történő beérkezését követően vehető át. Azon megrendelés, amelyre az előlegbekérő alapján 8 munkanapon belül nem érkezik meg az utalás összege a Vállalkozás bankszámlaszámára, előzetes értesítést követően törlésre kerül. Előre utalásos fizetésnél az eredeti számlát az ügyfél az eszköz kézhezvételekor kapja meg.

 1. Adatkezelés

A hibajegy aláírásával hozzájárul, hogy Gulácsi Attila e.v. Asz.: 69644665-1-26 (továbbiakban: Adatkezelő) fenti személyes adataimat kezelje. Az adatkezelésnek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) az irányadó. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelés célja a megbízási szerződésben foglalt, Adatkezelő által vállalt szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, jogok érvényesítése, az ügyfél azonosítása, az ügyféllel való kapcsolattartás és kommunikáció.

 1. Szerzői jogok

A Vállalkozás fenntart magának minden jogot a Telefon Szerviz Szeged – Android Szerviz Szeged (androidszerviz-szeged.hu) weboldalon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

Miután a Telefon Szerviz Szeged – Android Szerviz Szeged (androidszerviz-szeged.hu), mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a Telefon Szerviz Szeged – Android Szerviz Szeged (androidszerviz-szeged.hu) weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Vállalkozás írásos hozzájárulása nélkül.

A Telefon Szerviz Szeged – Android Szerviz Szeged (androidszerviz-szeged.hu) weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

 1. Egyéb rendelkezések

Amennyiben a jelen ÁSZF egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egyes részei hatálytalanok vagy végrehajthatatlanok lennének, vagy hatálytalanná vagy végrehajthatatlanná válnának, az ÁSZF egyéb részei hatályosak maradnak. Ilyen esetben (kiegészítő) értelmezés útján azok a vonatkozó szabályozások érvényesek, amelyek a lehető leginkább megfelelnek a hatálytalan vagy végrehajthatatlan szabályozás céljának. Ha az értelmezés jogi okokból nem lehetséges, a Felek kötelezik magukat, hogy a jelen szabályozás értelmében megfelelő kiegészítő megállapodást kötnek.

Jelen megbízási szerződésre a hatályos magyar jog irányadó.

Amennyiben a felek között a jelen szerződés kapcsán jogvita keletkezne, úgy ennek elbírálására alávetik magukat, hatáskörtől függően, a Szegedi Járásbíróság, illetőleg a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

Szeged, 2022.12.12

ÁSZF